Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Thông báo pháp lý

Vui lòng đọc các điều khoản này một cách cẩn thận trước khi sử dụng trang web này.

Trang web này được cung cấp bởi PPS và chỉ có thể được sử dụng cho mục đích thông tin. Bằng cách sử dụng trang web hoặc tải xuống các tài liệu từ trang web, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong thông báo này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện này, không sử dụng trang web hoặc tải xuống các tài liệu từ trang web.

Giấy phép hạn chế

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này, PPS cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, giới hạn quyền truy cập, sử dụng và hiển thị trang web này và các tài liệu trên đó. Bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động của trang web theo bất kỳ cách nào.

PPS cho phép bạn xem và tải xuống thông tin (“Tài liệu”) tại trang web này (“Trang web”) chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn. Sự cho phép này không phải là sự chuyển nhượng quyền sở hữu trong Tài liệu và bản sao của Tài liệu và phải tuân theo các hạn chế sau:

1) Bạn phải giữ lại, trên tất cả các bản sao của Tài liệu được tải xuống, tất cả các bản quyền và thông báo độc quyền khác có trong Tài liệu;
2) Bạn không được sửa đổi Tài liệu theo bất kỳ cách nào hoặc sao chép hoặc hiển thị công khai, thực hiện hoặc phân phối hoặc sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào; 
3) Bạn không được chuyển Tài liệu cho bất kỳ người nào khác trừ khi bạn thông báo cho họ và họ đồng ý chấp nhận các nghĩa vụ phát sinh theo các điều khoản và điều kiện sử dụng này. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các hạn chế bổ sung được hiển thị trên Trang web vì nó có thể được cập nhật theo thời gian. Trang web này, bao gồm tất cả các Tài liệu, có bản quyền và được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới và các điều khoản của hiệp ước. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật bản quyền trên toàn thế giới khi sử dụng Trang web này và để ngăn chặn mọi sự sao chép trái phép Tài liệu. Trừ khi được quy định rõ ràng trong tài liệu này, PPS không cấp bất kỳ quyền rõ ràng hay ngụ ý nào cho bạn dưới bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc thông tin bí mật thương mại nào.

Truy cập Website của bên thứ ba

Để thuận tiện cho bạn, PPS có thể cung cấp, trên Trang web này, các liên kết đến các trang web được điều hành bởi các thực thể khác. Nếu bạn sử dụng các trang web này, bạn sẽ rời khỏi Trang web này. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web được liên kết nào, bạn sẽ tự chịu rủi ro và bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp bảo vệ để bảo vệ chống lại vi-rút hoặc các yếu tố phá hoại khác. PPS không bảo đảm hoặc đại diện liên quan và không xác nhận, bất kỳ trang web được liên kết hoặc thông tin nào xuất hiện trên đó hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trên đó. Liên kết không ngụ ý rằng PPS hoặc nhà tài trợ Trang web này, chứng thực, được liên kết hoặc liên kết với, hoặc được ủy quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, logo hoặc biểu tượng bản quyền nào được hiển thị trong hoặc có thể truy cập thông qua các liên kết hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào đều được ủy quyền để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, logo hoặc biểu tượng bản quyền của PPS.

Thông tin do bạn cung cấp

Mọi thông tin nhận dạng cá nhân bạn có thể cung cấp qua Trang web này đều được bảo vệ bởi Chính sách quyền riêng tư được liên kết với Trang web này. PPS không muốn bạn và bạn không nên gửi bất kỳ thông tin bí mật hoặc độc quyền nào thông qua Trang web. Bạn đồng ý rằng mọi thông tin hoặc tài liệu mà bạn hoặc cá nhân thay mặt bạn cung cấp sẽ không được coi là bí mật hoặc độc quyền. Bằng cách cung cấp bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào cho PPS, bạn cấp cho PPS một giấy phép không hạn chế, không thể hủy ngang, trên toàn thế giới, miễn phí sử dụng, tái tạo, hiển thị, thực hiện công khai, truyền tải và phân phối thông tin và tài liệu đó, và bạn đồng ý thêm rằng PPS tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm hoặc bí quyết nào mà bạn hoặc cá nhân hành động thay mặt bạn cung cấp cho PPS. Bạn đảm bảo rằng bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào cho PPS nói xấu, đe dọa, tục tĩu, quấy rối hoặc trái pháp luật hoặc kết hợp tài liệu độc quyền của người khác.

Thông tin bản quyền và thương hiệu

Tất cả tên thương hiệu, tên sản phẩm hoặc nhãn hiệu thuộc về chủ sở hữu tương ứng của họ.

Adobe®, Acrobat® và Reader® là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Adobe Systems Incorporated tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác – để biết thêm chi tiết, vui lòng xem http://www.adobe.com.

Macromedia® và Flash® là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Macromedia, Inc. tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác – để biết thêm chi tiết, vui lòng xem http://www.macromedia.com.

Microsoft®, Word®, Excel®, PowerPoint® và Windows® là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác – để biết thêm chi tiết, vui lòng xem http://www.microsoft.com.

WinZip® là nhãn hiệu đã đăng ký của WinZip International LLC – để biết thêm chi tiết, vui lòng xem http://www.winzip.com.

Back to top button