Hoạt động của công ty

ĐẢNG BỘ PPS XÂY DỰNG “CHI BỘ BỐN TỐT”, “ĐẢNG BỘ CƠ SỞ BỐN TỐT”

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, năm 2024, Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (Đảng bộ PPS) đã triển khai thực hiện xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, phát động phong trào thi đua gắn liền với các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), công tác xây dựng Đảng với các tiêu chí cụ thể gồm: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Cán bộ, đảng viên tốt.

Nội dung trọng tâm của tiêu chí xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” là (1) Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị (SXKD), xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; (2) Chất lượng sinh hoạt tốt; (3) Đoàn kết, kỷ luật tốt; (4) Cán bộ, đảng viên tốt, được thực hiện cụ thể như sau:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị: Chi bộ, đảng bộ PPS kịp thời quán triệt, thực hiện, cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên phù hợp với thực tiễn của đơn vị; lãnh đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị (SXKD) mà Tổng công ty PTSC và Hội đồng quản trị Công ty PPS đã giao. Và hoàn thành tốt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và công tác phát triển đảng viên mà các chi bộ, đảng bộ PPS đã đề ra.

Chất lượng sinh hoạt tốt: Các buổi sinh hoạt Chi bộ, đảng bộ PPS luôn đảm bảo phong phú, đa dạng gắn liền với đặc thù của đơn vị; trong sinh hoạt đảm bảo tập trung dân chủ, phát huy vai trò của cấp ủy, chi bộ và đảng viên; lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng (công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận…).

Đoàn kết, kỷ luật tốt: Các chi bộ, đảng bộ PPS thực hiện đúng quy chế làm việc gắn với xây dựng đoàn kết nội bộ tốt; tuân thủ nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, giữ gìn đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa, giao tiếp, tính chuyên nghiệp trong công tác.

Cán bộ, đảng viên tốt: Cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ PPS thực hiện tiêu chí 4 tốt: Nêu gương tốt về chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm, nội quy, quy định của Đơn vị; nói đi đôi với làm, phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; gương mẫu, tự giác, tích cực học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân, thực hiện sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.

Nối tiếp truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt việc xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, cũng là tiền đề để lan tỏa sâu rộng trong các đoàn thể chính trị – xã hội Công ty, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PPS nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tin bài & Ảnh: Nguyễn Văn Chỉ – Chuyên viên VP Đảng – Đoàn thể

Back to top button