Hoạt động của công ty

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 26-4-2022, tại Khách sạn Dầu khí PTSC, Công ty cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, đồng thời thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Tham dự Đại hội có các Đại diện của Tổng Công ty PTSC và Tổng Công ty PVTrans là các cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC.

Tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã phê duyệt và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2022 trọng tâm tăng cường phát triển dịch vụ Bảo dưỡng sữa chữa trong đó có dịch vụ phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo.

Đồng thời tại ĐHĐCĐ lần này, ông Nguyễn Quang Chánh – được bầu làm Thành viên HĐQT (thay cho bà Võ Mộng Anh) và ông Nguyễn Minh Tuấn – được bầu làm Kiểm soát viên (thay cho ông Phạm Văn Tiến).

Sau gần 3 giờ làm việc khẩn trương và tập trung cao độ, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp, và tất cả các nội dung được thông qua với tỷ lệ tuyệt đối 100%.

 

Phạm Hữu Hiến

Back to top button