Vận hành và bảo dưỡng FPSO/FSO/MOPU

FPSO LEWEK EMAS

First oil: 10/10/2011
Unit type: FPSO Converted
Client: Harbour Energy
Field: Block 12W
Storage capacity: 670,000 bbls
Scope of Work: Vận hành và bảo dưỡng
Back to top button