Vận hành và bảo dưỡng FPSO/FSO/MOPU

FSO PTSC BACH HO

Date of first oil: 08/11/2010
Unit type: FSO
Client: Vietsovpetro Joint Venture (VSP)
Field: Lô 09-1
Storage capacity: 1,000,000 bbls
Scope of Work: Vận hành và bảo dưỡng

(Đã bàn giao cho VSP vào Tháng 9 năm 2011)

Back to top button