Vận hành và bảo dưỡng FPSO/FSO/MOPU

FSO PTSC BIEN DONG 01

Date of first oil: 07/08/2013
Unit type: FSO
Client: Biển Đông POC (BDPOC)
Field: Lô 05-2 & 05-3
Storage capacity (bbls): 350,000 bbls
Scope of Work: Vận hành và bảo dưỡng
Back to top button