Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 03/2024 Công ty cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PTSC Production Services) là đơn vị

Thông báo tuyển dụng nhân sự

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 09/2023 Công ty cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PTSC Production Services) là đơn vị

Thông báo tuyển dụng nhân sự

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 06/2023 Công ty cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PTSC Production Services) là đơn vị

Thông báo tuyển dụng nhân sự

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 5/2023 Công ty cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PTSC Production Services) là đơn vị

Thông báo tuyển dụng nhân sự

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ Công ty cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PTSC Production Services) là đơn vị của Tổng

Back to top button