HSEQ

Hệ thống quản lý HSEQ

     Hệ thống quản lý của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc áp dụng hài hòa và đồng bộ các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý: Chất lượng (ISO 9001:2015), Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn (ISO 45001:2018) và Môi trường (ISO 14001:2015) để cung cấp các dịch vụ đảm bảo chất lượng, an toàn, không gây tác động xấu tới môi trường, cộng đồng và các bên quan tâm.

     Hệ thống quản lý của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc tiếp cận theo quá trình với 3 hoạt động cơ bản là Điều hành, Hỗ trợ và Kiểm soát

Back to top button